XXXII JEMCAT

Del 12 al 14 de novembre es van celebrar les XXXII Jornades d’Estudiants de Medicina de Catalunya, a Lluçà. A aquesta Assemblea General hi van participar representants de la:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona – Campus Bellvitge
 • Universitat de Barcelona – Campus Clínic
 • Universitat de Girona
 • Universitat Internacional de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili

El Consell d’Estudiants es reuneix cada mig any per tractar temes d’interès pels estudiants de Medicina de Catalunya.

Durant les jornades es van tractar diversos afers. Es va aprovar el Posicionament d’Accés al MIR, es va modificar el Reglament de Règim Intern i es van aprovar diversos Protocols Interns d’Organització:

 • Protocol Intern d’Organització (PIO) de les Jornades d’Estudiants de Medicina de Catalunya (JEMCAT).
 • Protocol Intern d’Organització (PIO) de l’aprovació de posicionaments ràpids.
 • Protocol Intern d’Organització (PIO) de les Summer Medical School (SMS).

A més, es van presentar diversos informes on s’explicaven i valoraven les accions fetes durant l’últim període (des de l’abril al novembre). Els informes presentats van ser de cada sòcia, dels Grups de Treball i de la Comissió Executiva.

Cada sòcia, és a dir, cada delegació d’estudiants d’una Facultat, va exposar quines activitats havien dut a terme, quins inconvenients s’han trobat i com els han solucionat. Aquesta activitat ens serveix per poder-nos nodrir de les idees d’altres Delegacions i poder-les adaptar, si ens interessa, al nostre Campus.

Tanmateix, es van presentar i votar els informes de cada Grup de Treball on explicaven quines tasques havien desenvolupat aquest període. Els Grups de Treball actius durant aquests mesos eren:

 • Faig Medicina, el qual vetlla per la salut mental dels Estudiants de Medicina.
 • Summer Medical School, el qual organitza unes colònies pels alumnes dels primers cursos on es fan tallers de Medicina.
 • Difusió, el qual fa arribar a l’alumnat de Medicina informació del seu interès.
 • Numerus Clausus i Noves Facultats, el qual tenia l’objectiu de redactar un manifest sobre l’obertura de noves facultats i el compliment dels Numerus Clasus.

Finalment, es van presentar i votar els informes de la Comissió Executiva on exposaven la feina feta durant tot el període intereassembleari.

També vam rebre associacions externes que ens van presentar qui són i quines tasques desenvolupen. Aquestes van ser: Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) i MutualMedica.

Un altre punt que es va tractar fou l’actualització del pla estratègic. Vam acordar noves línies de treball i qui s’havia d’encarregar d’assolir els diferents objectius. A més, vam reobrir alguns Grups de Treball. Actualment, els GdT actius són:

Per últim, es van renovar els càrrecs de la Comissió Executiva:

 • Andrés Fernández, presidència.
 • Alba Perea, vicepresidència.
 • Regina Franco, secretaria.
 • Maria Ferré, tresoreria.
 • Iria Guillem, adjunta de tresoreria.

En resum, van ser uns dies molt profitosos on vam establir línies de treball per fer créixer el CEMCAT i poder tenir més força a l’hora de defensar els drets dels Estudiants de Medicina de Catalunya.