Convenis

El CEMCAT formalitza les seves relacions externes en forma de convenis. Aquests documents estan signats per la presidència del CEMCAT i una representació de la entitat amb la que s’estableix el conveni.

Els convenis han estat aprovats o ratificats per Assamblea General després de ser presentats per una sòcia o per la Comissió Executiva.

La nostra associació té convenis amb diferents tipus d’entitats:

CONVENIS AMB ALTRES ASSOCIACIONS D’ESTUDIANTS

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM):

Data de signatura del conveni:

Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS)

Data de signatura del conveni: 01/05/2021

CONVENIS AMB INSTITUCIONS UNIVERSITÀRIES

Amb l’aprovació dels estatuts del CEMCAT a l’octubre del 2020, les Facultats de Medicina de cada universitat catalana en el que es cursa el grau de medicina van deixar de ser sòcies del CEMCAT per tal de ser-ho les pròpies organitzacions d’estudiants d’aquest grau.

Per garantir que aquesta associació és la que vàlidament representa els estudiants de cada facultat, ens cal una relació de coordinació i colaborador amb el deganat de les Facultats.

És per això que en les XXX JEMCAT es va acordar establir una relació amb cada deganat mitjançant un conveni que, en certa manera, accepta i acredita que l’organització en qüestió és la que s’encarrega de la representació estudiantil dels estudiants del grau de medicina.

Al firmar-se el conveni, es dona validesa a que l’organització d’estudiants de la facultat representa els seus estudiants (pels mecanismes democràtics que s’estipulin a quina facultat) i, conseqüentment, pot formar part del CEMCAT.

Universitat de Lleida (UdL)

Data de signatura del conveni:
Enllaç per consultar-lo:

CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS

Mutual Medica

Data de signatura del conveni: 31/03/2021