Comissió Executiva

La Comissió Executiva (altrament dita CE) és l’òrgan col·legiat de govern, representació i administració de l’Associació durant els períodes interassemblearis, atès que en assemblea són les sòcies (les delegacions) les què prenen les decisions.

La Comissió Executiva està formada pels següents càrrecs i té les següents funcions:

  • Presidència: Té el càrrec d’ostentar la representació de l’Associació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques o privades per delegació de l’Assemblea General i de la Comissió Executiva; de convocar les Assemblees Generals i reunions de Comissió Executiva; de cumplir i fer cumplir els acords de la Comissió Executiva i Assemblea General; i de tenir la última paraula en cas d’empat en la Comissió Executiva.
  • Vicepresidència: Les seves funcions són: donar a conèixer l’Associació davant d’altres òrgans i associacions per tal d’establir relacions profitoses per ambdues parts; de donar suport a les socis i als Grups de Treball; i de auxiliar i assistir la Presidència en les seves funcions, quan així ho sol·liciti
  • Tesoreria: S’encarrega de custodiar i controlar els recursos de l’Associació, així com també elaborar el Pressupost, el Balanç i la Liquidació de comptes. També controlar el compte bancari i tots els moviments de diners que s’hagin de fer i busca finançament extern que sigui d’utilitat per l’associació.
  • Secretaria: Assumeix les tasques de custodiar la documentació i coordinar i distribuir la informació del CEMCAT i aixecar, redactar i signar les Actes de les reunions de l’Assemblea General i altres reunions que es facin.

A més a més, poden haver adjuntes a cadacun dels càrrecs. L’adjunt o adjunta té la finalitat d’aprendre el càrrec, sense el compromís d’haver de desenvolupar-lo en un futur ni haver de realitzar les seves tasques durant el període d’adjunt.

Actualment, les persones en cada càrrec i el mètode de contacte de cadascuna són:

Presidència

Jesús Marí (UdG)
Correu electrònic: presidencia@cemcat.cat
Número de mòbil: 641283231

Adjunt de presidència:

  • Marc Ortega (UdL)

Vicepresidència d’internes

Júlia Gesto (UdL)
Correu electrònic:

Vicepresidència d’externes

Cristina Higuero (UdG)
Correu electrònic:

Secretaria

Wassima Rachdi (UB-Bellvitge)
Correu electrònic: secretaria@cemcat.cat

Adjunt de secretaria:

  • Mustafa Alkahwaji