Finançament

El CEMCAT es una entitat sense ànim de lucre, tenint personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.

L’Associació, per al desenvolupament de les seves activitats, es financia amb:
a) Els recursos que provinguin del rendiment del seu patrimoni, si s’escau.
b) Els donatius, herències o subvencions que poguessin ser concedides per persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
c) Els ingressos provinents de les seves activitats.
d) Les Quotes que, si s’escau, s’estableixin.

Totes les Sòcies de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament mitjançant quotes o derrames establertes per l’Assemblea General en cada moment, actualment estan valorades en 50€ anuals.

PRESSUPOSTOS

BALANÇOS