Sobre nosaltres

El CEMCAT neix de la necessitat de tenir una representació clara i legítima dels Estudiants de Medicina de Catalunya davant de les autoritats i òrgans de govern corresponents. La data de la seva presentació com a associació independent és el 22 de febrer de 2006 després de dos anys de projectes a Lleida, lloc de celebració de les I JEMCAT.

El CEMCAT es constitueix amb caràcter universitari, sense vinculació a cap partit polític, aconfessional i sense ànim de lucre. Totes les decisions relacionades amb el funcionament d’aquesta associció i les seves activitats es prendran de manera democràtica en assamblea.

QUÈ FEM?

El CEMCAT representa als estudiants de Medicina de Catalunya davant d’altres associacions i col·lectius, així com davant les autoritats catalanes que tenen competències en el tema de Sanitat i Universitats (actualment dins de la conselleria d’Empresa i Coneixement).

Cada 6 mesos aproximadament es convoca una Assamblea General que es celebra en una seu itinerant. Aquestes assamblees s’anomenen Jornades d’Estudiants de Medicina de Catalunya (JEMCAT).

Les JEMCAT intenten comptar amb la participació de totes les sòcies per tal de poder abarcar la major representació de l’alumnat de Medicina possible.

Les sòcies que formen part del CEMCAT són cadascuna de les delegacions d’estudiants de Medicina de les diferents facultat de Catalunya. En podeu trobar més informació en l’apartat Estructura

Com ja s’ha dit, es realitzen dues assemblees generals ordinaries per any. En la segona de l’any o primera del curs (es desenvolupa al voltant d’octubre) també es decideix qui formarà part de la Comissió Executiva.

FUNCIONS:

Les funcions principals del CEMCAT i pel que existeix són:

  • Assumir la representació de l’alumnat de Medicina de les universitats associades i promoure les seves relacions
  • Promoure l’intercanvi d’experiències i idees entre els òrgans de representació estudiantil i organismes similars de les Sòcies del CEMCAT
  • Recopilar, agrupar, analitzar i divulgar el màxim d’informació possible que afecti a l’alumnat de Medicina de Catalunya
  • Mantenir una actitud crítica, informativa i participativa en la formació de l’alumnat de medicina i fomentar-ne aquesta actitud
  • Promoure i defensar la qualitat de l’educació i la sanitat, en els fòrums en els quals l’alumnat pugui fer valer la seva veu
  • Coordinar les seves accions, quan així ho cregui convenient, amb entitats, públiques o privades, i/o associacions per a aconseguir els objectius exposats
  • Vetllar pel compliment de la legislació vigent i promoure l’adequació d’aquesta a les necessitats de l’alumnat de Medicina de Catalunya